Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa…”

26-27 października w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Filii w Białymstoku (ul. H. Sienkiewicza 14) odbędzie się Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje”.

Wydarzenie zostało pomyślane jako spotkanie badaczy i praktyków. Z jednej strony będzie wiec możliwość wysłuchania referatów, z drugiej zaś przyjrzenia się pracy warsztatowej opartej na technice aktorskiej Czechowa, jednego z reformatorów teatru XX wieku. Podczas Sympozjum zostanie zaprezentowane także wydawnictwo poświęcone artyście, uwzględniające perspektywę teatru lalek. Publikacja pt. „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum” będzie dostępna online pod koniec 2019 roku, m.in. na stronie białostockiej Filii Akademii Teatralnej.Komitet naukowy sympozjum: Joanna Majewska, Bernarda Anna Bielenia, Karol Suszczyński

Wstęp wolny, bez rejestracji. Liczba miejsc ograniczona

Informacje na stronie Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku: www.atb.edu.pl/sympozjum/

Joanna Majewska – kierownik projektu zaprasza:

Kiedy pada nazwisko Czechow, wszyscy mają jedno skojarzenie: myślą o Antonie, wybitnym pisarzu i dramaturgu, współpracowniku Konstantina Stanisławskiego. Tymczasem w świecie teatru był jeszcze drugi Czechow: bratanek Antona, podobnie jak stryj współpracownik Stanisławskiego, prawdziwy człowiek sceny i ekranu – aktor, pedagog i reżyser. Twórca oryginalnej metody gry aktorskiej. Idol takich sław, jak Clint Eastwood, Jack Nicholson, Marylin Monroe, Anthony Hopkins, Gregory Peck czy Tadeusz Łomnicki. Uczeń Rudolfa Steinera i nauczyciel techniki gestu psychologicznego. Początkowo zatwardziały racjonalista, później niestrudzony eksplorator duchowości i metafizyki. Jednym słowem: Michaił. Michaił Aleksandrowicz Czechow. Nasze Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje” pomyślane jest jako międzynarodowe spotkanie badaczy i praktyków w dziedzinie teatru. Służy nie tylko przedstawieniu mało znanego w naszym kraju dorobku artysty, lecz także przyjrzeniu się wpływom jego idei na sztuki teatralne, włączając pomijany do tej pory w pracach naukowych kontekst teatru formy, ruchu a przede wszystkim teatru lalek. Zapraszamy.

Karol Suszczyński – redaktor wydawnictwa:

Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje” towarzyszy promocji przygotowywanej do druku monografii „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum”. To wydawnictwo niezwykle potrzebne, uzupełniające luki w polskich publikacjach naukowych poświęconych wybitnemu rosyjskiemu artyście, ale też rzucające światło na rejony sztuki do tej pory nie utożsamiane z jego myślą i działalnością. Trzynaście artykułów pogrupowano według zainteresowań i prac badawczych ich autorów. Książkę otwiera rozdział, któremu nadano tytuł „W historii”. Zawarte w nim teksty opisują losy i osiągnięcia artysty w poszczególnych europejskich krajach, w których przygotowywał nowatorskie jak na tamte czasy (i nie zawsze docenione) inscenizacje, ale też stopniowo opracowywał zręby swojej metody gry aktorskiej. Rozdział „W teorii” poświęcony został zarówno wpływowi, jaki na myślenie Czechowa miały antropozofia Rudolfa Steinera oraz współpraca z Konstantinem Stanisławskim, jak i różnym próbom analiz istoty stworzonej przez niego techniki. Zamykający publikację rozdział zatytułowany „W praktyce” zbiera zaś doświadczenia różnych artystów teatru, którzy w swoich realizacjach inspirowali się pozostawionymi przez Michaiła Czechowa wskazówkami dotyczącymi pracy aktora na scenie. Dopełnieniem monografii będą spisane w formie luźnych refleksji przemyślenia uczestników i prelegentów spotkania, które wyłonią się podczas dyskusji. Mamy nadzieję, że zarówno sympozjum, jak i monografia w niedalekiej przyszłości zaowocują nowatorskimi działaniami, szczególnie w przestrzeni interesujących nas gatunków teatru lalek i formy.

Organizator

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Partnerzy

Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

Białostocki Teatr Lalek

Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)

***

Mecenat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat

Honorowy patronat podsekretarza stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny/opieka medialna

Pamiętnik Teatralny

Teatr

Scena

AICT Polska (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)

Teatralny.pl

e-teatr.pl

Teatr Lalek

TVP Oddział Białystok

Radio Białystok

Bialystokonline.pl

Program sympozjum

26 października 2019 r.

10:00 Oficjalne otwarcie

Część 1. Moderator: Karol Suszczyński

10:10 Bernardas Gytis Padegimas (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Klaipdos Fakultetas, LITHUANIA)

Rozwój metody twórczej Michaiła Czechowa podczas jego pracy na Litwie

The emergence of Michael Chekhov’s creative method during his work in Lithuania

10:30 Silvija Radzobe (Latvijas Universitte, LATVIA)

Praca aktorska i reżyserska Michaiła Czechowa w Rydze

Michael Chekhov’s activity as actor and director in Riga

10:50 Jobst Langhans (Michael Tschechow Studio Berlin, GERMANY)

O życiu, duchu i wolności. Rozważania na temat źródeł oraz tła dzieła Michaiła Czechowa

It’s about life, spirit and freedom. Thoughts about Michael Chekhov’s work, its origin and backgrounds

11:10 Dyskusja

11:30 Przerwa kawowa

*

Część 2. Moderator: Joanna Majewska

11:50 Julia Roguska (Uniwersytet Warszawski, POLAND)

W kręgu inspiracji antropozoficznych. Michaił Czechow w spektaklu „Przebudzenie pałacu”

In the midst of anthroposophical inspirations. Michael Chekhov in „The Castle Awakens”

12:10 Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, POLAND

Groteska i montaż: teoria Michaiła Czechowa w praktyce lalkowych teatrów Białorusi

Grotesque and assemblage: Michael Chekhov’s theory in the practice of Belarus puppet theatres

12:30 Krzysztof Mrowcewicz (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

Nieciekawa historia – Czechow spotyka Czechowa

Uninteresting story – Chekhov meets Chekhov

12:50 Jarosław Gajewski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

Michaił Czechow, czyli miłość

Michael Chekhov or love

13:10 Dyskusja

13:30 Przerwa obiadowa

*

Część 3. Moderator: Bernarda Anna Bielenia

15:00 Sinéad Rushe (Royal Central School of Speech and Drama, UNITED KINGDOM)

Polifoniczna struktura dramatu „Noc tuż przed lasami” Bernarda-Marie Koltésa

Polyphonic characterisation in Bernard-Marie Kolts’s „Night Just Before the Forests”

15:20 Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, POLAND)

Michaił Czechow w pracy nad rolą Don Kichote’a

Michael Chekhov’s work on the part of Don Quixote

15:40 Sarah Purcell (Michael Chekhov International Academy, GERMANY)

Miłość w naszym zawodzie

Love in our profession

16:00 Joerg Andrees (Michael Chekhov International Academy, GERMANY)

„Na czym polega istota techniki Michaiła Czechowa?”. Relacja aktor/postać i spotkanie Czechowa ze Stanisławskim w Berlinie w 1928 roku

„What is specific about the Michael Chekhov Technique?”. The actor/character relationship and Chekhov-Stanislavski meeting in Berlin in 1928

16:20 Dyskusja

16:40 Spacer po Białymstoku

18:00 „Historia księcia H.”, spektakl w Białostockim Teatrze Lalek

19:00 Wieczór integracyjny

**

27 października 2019 r.

Część 1. Moderator: Bernarda Anna Bielenia

10:00 Jacek Malinowski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

„Aktywne oczekiwanie” jako metoda pracy nad spektaklem

An „active waiting” as a method of working on a spectacle

10:20 Artur Dwulit (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

Możliwości wykorzystania metody Michaiła Czechowa w kształceniu lalkarzy

Ways to use Michael Chekhov’s method in the training of puppeteers

10:40 Joanna Majewska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

Lalka bez oczu. Duchowe poszukiwania Michaiła Czechowa wobec antropozofii Rudolfa Steinera

An eyeless doll. Spiritual exploration of Michael Chekhov in relation to Rudolph Steiner’s anthroposophy

11:00 Dyskusja

11:15 Przerwa kawowa

*

Część 2. Otwarte warsztaty (możliwość obserwacji pracy warsztatowej studentów)

11:30 „Gest psychologiczny” postaci i partytura atmosfer pierwszego aktu „Hamleta” Williama Szekspira

The „psychological gesture” of the characters and the script of the atmosphere in the first act of William Shakespeare’s „Hamlet”. Prowadzenie: Jarosław Gajewski

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Od ruchu archetypicznego aż do „gestu psychologicznego” oraz wewnętrznego światła aktora

From the archetypical movement to the „psychological gesture” and the inner light of the actor. Prowadzenie: Jobst Langhans

14:00 Przerwa obiadowa

*

Część 3. Moderator: Karol Suszczyński

15:30 Panel dyskusyjny po warsztatach

16:30 Bernarda Anna Bielenia (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)

Michaił Czechow a film

Michael Chekhov and cinema

16:50 „Człowiek z restauracji” projekcja filmu (fragmenty)

17:15 Promocja książki „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum” oraz panel dyskusyjny podsumowujący sympozjum

18:30 Zamknięcie sympozjum

Leave a Reply