Regulamin Konkursu im. Żurowskiego na rok 2021

Publikujemy obowiązujący w roku 2021 regulamin Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE TEATRALNE DLA MŁODEGO KRYTYKA REGULAMIN KONKURSU na 2021r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Inicjatorem OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA

RECENZJE TEATRALNE DLA MŁODEGO KRYTYKA zwanego dalej „konkursem” jest

Klub Krytyki Teatralnej AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych),

Prezydent Miasta Gdynia i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w ramach Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych

R@port w Gdyni lub wyjątkowo, jeśli festiwal się nie odbędzie ze względu na pandemię, w

trybie online w maju 2021 roku.

3. Realizatorem konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

4. Stałym elementem identyfikacji wizualnej konkursu jest logo Miasta Gdyni, logo Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, logo Teatru Miejskiego im. Witolda

Gombrowicza w Gdyni i logo Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

§ 2. NAGRODY

1. Nagrody laureatom konkursu przyznają Organizatorzy na wniosek Kapituły konkursu.

2. Nagrody przyznawane są za publikowaną w dowolnym medium (tradycyjnym bądź

elektronicznym) w Polsce działalność recenzencką, krytyczno-teatralną wyjątkowo w tym

roku w dwóch sezonach teatralnych 2019 i 2020.

3. Wysokość nagród ustalana jest co roku przez Organizatorów konkursu.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział żyjący polscy krytycy teatralni, którzy nie ukończyli 35 lat.

2. Przedmiotem działalności recenzenckiej zgłoszonej do konkursu powinny być spektakle

teatralne na żywo i online, a także różne wydarzenia teatralne (festiwale) odbywające się w

Polsce.

3. Zgłoszenie konkursowe powinno obejmować trzy recenzje jednego autora. Każda recenzja

powinna dotyczyć innego spektaklu. 4. Łączna objętość prac nie może przekroczyć 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800

znaków na stronie).

5. Każdą zgłaszaną do konkursu recenzję należy przesyłać w 6 wydrukowanych

egzemplarzach lub w formie elektronicznej (format doc lub docx) na adres:

zgłoszenia@konkurs-zurowski.pl Do zgłoszeń papierowych należy obowiązkowo dołączyć

wersję elektroniczną.

6. Każda recenzja w ramach jednego zgłoszenia powinna zostać opatrzona metryczką, której

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak metryczki powodować będzie nieważność

zgłoszenia.

7. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 marca 2021 roku. W przesyłkach

pocztowych decyduje data stempla pocztowego.

8. Zgłoszenie do konkursu należy również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do Regulaminu lub dołączyć zgłoszenie w formie elektronicznej. Zgłoszenia

pocztą wysyłać należy na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26,

81-381 Gdynia z dopiskiem na kopercie: OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA

ŻUROWSKIEGO.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

10. Każdy członek Kapituły może rekomendować na pierwszym posiedzeniu Kapituły prace

maksymalnie 5 młodych krytyków teatralnych – zgodnie z warunkami uczestnictwa w

konkursie opisanymi w ust. 1 – 5 niniejszego regulaminu.

§ 4. KAPITUŁA KONKURSU

1. Kapituła konkursu jest reprezentantem szeroko pojętego środowiska teatralnego w Polsce.

2. Zadaniem Kapituły konkursu jest ocena merytoryczna wybranych na konkurs prac i

przedstawienie rekomendacji kandydatów do nagród.

3. Kapituła konkursu powoływana jest przez Prezydenta Miasta Gdyni na wniosek Klubu

Krytyki Teatralnej AICT na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. Regulamin pracy Kapituły ustala Prezydent Miasta Gdyni.

Leave a Reply