Regulamin konkursu

Publikujemy aktualny Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka. Zapraszamy do udziału. Załącznik do regulaminu w zakładce „Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego”, kategoria „Regulamin”.

 

Ogólnopolski konkurs im. Andrzeja żurowskiego

na recenzje teatralne dla młodego krytyka

 

 

Regulamin Konkursu

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla Młodego Krytyka zwanego dalej „konkursem” jest Klub Krytyki Teatralnej AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych), Prezydent Miasta Gdynia i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w ramach Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni.

 3. Realizatorem konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

 4. Stałym elementem identyfikacji wizualnej konkursu jest logo Miasta Gdyni, logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz logo Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni i Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

 

§ 2. Nagroda

 

1. Nagrodę laureatowi konkursu przyznaje Prezydent Miasta Gdyni, na wniosek Kapituły Konkursu.

2. Nagroda przyznawana jest corocznie za publikowaną w dowolnym medium (tradycyjnym bądź elektronicznym) w Polsce działalność recenzencką, krytyczno-teatralną w okresie od zakończenia ostatniej edycji Festiwalu R@Port do 31 marca danego roku.

3. Wysokość Nagrody ustalana jest co roku przez Prezydenta Miasta Gdyni.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą brać udział żyjący polscy krytycy teatralni, którzy nie ukończyli 35 lat.

 2. Przedmiotem działalności recenzenckiej zgłoszonej do konkursu powinny być spektakle i wydarzenia teatralne (festiwale).

 3. Zgłoszenie konkursowe powinno obejmować trzy recenzje jednego autora do trzech różnych spektakli.

 4. Łączna objętość prac nie może przekroczyć 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).

 5. Każdą pracę należy przesyłać w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (format doc lub docx).

 6. Każda recenzja w ramach jednego zgłoszenia powinna zostać opatrzona metryczką, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak metryczki powodować będzie nieważność zgłoszenia.

 7. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 marca danego roku. Decyduje data stempla pocztowego.

 8. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

z dopiskiem na kopercie:

Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 2. Każdy członek Kapituły może rekomendować na pierwszym posiedzeniu Kapituły prace maksymalnie 10 młodych krytyków teatralnych – zgodnie z warunkami uczestnictwa w konkursie opisanymi w ust. 1-5 niniejszego regulaminu.

§ 4. kapituła konkursu

 1. Kapituła konkursu jest reprezentantem szeroko pojętego środowiska teatralnego w Polsce.

 2. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena merytoryczna wybranych na konkurs prac i przedstawienie Prezydentowi Miasta rekomendacji kandydata do Nagrody.

 3. Kapituła konkursu powoływana jest przez Prezydenta Miasta Gdyni na wniosek Klubu Krytyki Teatralnej AICT na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 4. Regulamin pracy Kapituły ustala Prezydent Miasta Gdyni.

Załączniki:

 1. Metryczka recenzji

 2. Formularz zgłoszenia

 

Leave a Reply