Przejdź do treści
tinder polska

Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego

Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego

Regulamin

1. Nagroda im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego (zwana w skrócie Nagrodą Ibisa) to doroczna nagroda Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z myślą o szczególnym wyróżnianiu młodych dziennikarzy prasy, radia i telewizji związanych ze stolicą i Mazowszem.

2. Ogłoszenie drugiej edycji następuje 20 listopada 2023 r.

3. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarki/dziennikarze prasy, radia i telewizji związani ze stolicą i Mazowszem, które/ktorzy w roku konkursowym nie ukończyły/li 28 roku życia. Kandydatami mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza lub redaktora, jak i niezwiązane z żadną redakcją (w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

4. Zgłoszenia kandydatów do nagród w Konkursie przyjmowane są od redakcji mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych. Kandydaci mogą także zgłosić się samodzielnie do konkursu poprzez wysłanie swojego jednego utworu na adres e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl Kwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

5. Nagrodę przyznaje Kapituła, złożona z członków Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, przedstawiciela Rady Języka Polskiego oraz przedstawiciela Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

6. Kapituła wyróżnia w szczególności autorów, których twórczość cechują wysokie walory dziennikarskie, dbałość o piękno wypowiedzi i rzetelność w połączeniu ze świeżością spojrzenia.

7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku członkowie Kapituły, kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani.

8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

9. Laureat/ka otrzymuje specjalny dyplom wręczany podczas odrębnie organizowanej uroczystości.

10. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

KONKURS SDRP ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

NAGRODA IBISA 2023

KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………………….………………….

REDAKCJA ………………………………………………………………………………………………………………………….…………

ADRES DOMOWY, TEL., E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY LUB NAZWA REDAKCJI ZGŁASZAJĄCEJ

(NIE WYPEŁNIA SIĘ, JEŚLI DZIENNIKARZ ZGŁASZA SIĘ DO KONKURSU SAM)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

KRÓTKI OPIS ZGŁOSZONYCH MATERIAŁÓW (TYTUŁ, DATA i MIEJSCE PUBLIKACJI)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

KRÓTKI ŻYCIORYS AUTORA LUB WSPÓŁAUTORÓW MATERIAŁÓW:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………..

OŚWIADCZENIE AUTORA MATERIAŁÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie do Konkursu SDRP im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego na warunkach określonych w regulaminie Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000204871, ul. Foksal 3/5 pokój 31, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w celu wzięcia udziału w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Warszawskiego. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………….…………………………

PODPIS AUTORA LUB OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

…………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Leave a Reply