Nota biograficzna Jubilatki

Alina Kietrys – ur. 13 grudnia 1946 r. w Bydgoszczy. Dziennikarka, publicyst­ka, krytyk teatralny, nauczyciel akademicki, trener. W 1969 r. ukończyła po­lonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (dyplom u prof. Marii Janion), a w 1971 r. – Studium Dziennikarstwa w Warszawie oraz Podyplomo­we Studium Krytyki Artystycznej w Warszawie.

Działalność zawodowa

Od 1969 r. pracowała jako redaktor w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku w Redakcji Literackiej, a od 1979 r. była zastępcą kierownika tejże redakcji. W latach 1981-1985 kierowała Redakcją Publicystyki Kulturalnej i Progra­mów Artystycznych w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym. Była autorką maga­zynu kulturalnego Errata, filmów dokumentalnych o pisarzach Pomorza, pro­wadziła na żywo Studio Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku i Gdyni oraz cykl Rozmowy o życiu z prof. dr. hab. Tadeuszem Kielanowskim, za które to programy otrzymała ogólnopolską nagrodę prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji. Przygotowywała wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Żurow­skim cykl widowisk telewizyjnych nagrodzonych na festiwalach teatralnych w Toruniu i Krakowie. Z Dorotą Stalińską przygotowała dwa widowiska telewi­zyjne – monodramy: Żmija według opowiadania Aleksego Tołstoja i Utracona cześć Katarzyny Blum według powieści Heinricha Bolla.

Od 1986 do 1996 r., a potem w latach 1998-2002 pracowała jako pu­blicystka i kierownik działu kultury w „Głosie Wybrzeża” – prowadziła tam dodatek kulturalny „Delta”, w którym promowała pisarzy Wybrzeża, a tak­że przedstawiała twórców Pomorza i recenzowała najciekawsze wydarzenia z dziedziny kultury. Była również redaktorką w miesięczniku kulturalnym „Autograf”, w którym – dzisiaj jako dwumiesięczniku – publikuje nadal recen­zje teatralne i omawia wydarzenia teatralne.

W 1996 r. została redaktorem naczelnym Telewizji Trójmiasto. W 1997 r. w Biurze Prasowym Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska współtworzyła politykę medialną dotyczącą obchodów tego wydarzenia. W latach 2002-2006 była członkiem zarządu i redaktorem naczelnym Radia Gdańsk S.A. W grudniu 2006 r. zakończyła pracę etatową w mediach.

Od 2014 r. pomysłodawczyni i inicjatorka utworzenia Ogólnopolskie­go Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków organizowanego przez Prezydenta Miasta Gdyni, Marszałka Wo­jewództwa Pomorskiego i Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jest również sekretarzem Kapituły tego konkursu.

Od 2015 r. publikuje w „Magazynie Pomorskim”.

Działalność dydaktyczna

Od 1997 r. prowadziła zajęcia na Podyplomowym Studium Dziennikarskim na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2008-2014 była etatowym pracow­nikiem Uniwersytetu Gdańskiego. Stworzyła koncepcję programową i zaple­cze techniczne Radia MORS (Mega Otwarte Radio Studenckie) na Uniwer­sytecie Gdańskim. Prowadzi warsztaty dziennikarskie i laboratorium radiowe w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecz­nych Uniwersytetu Gdańskiego. Za swoją pracę dydaktyczną i osiągnięcia za­wodowe otrzymała nagrodę II stopnia Rektora UG. Od 2010 r. jest członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media – Biznes – Kultura” na Uniwersytecie Gdańskim.

Pracowała również jako trener, tutor i mentor. Była zaangażowana w re­alizację programu Stowarzyszenia Monar-Markot „Odnaleźć siebie” (1996­2001). Ponadto prowadziła m.in.: szkolenie Pozyskiwanie przyjaznych mediów (2002); warsztaty na Forum Mediów Polonijnych (2003-2011); warsztaty Mów do mnie jeszcze… głos jako narzędzie oddziaływania, realizowane w ramach projektu „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju dokto­rantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwer­sytetu Gdańskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz­ki (2013); warsztaty tutorskie dla dziennikarzy w Bratysławie (2014-2017); warsztaty dla Klubu Mówców Toastmasters Gdańsk (2014-2015); warsztaty w ramach Projektu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Polskie

Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku (2014) oraz warsztaty radiowe dla osób niepełnosprawnych (2018). Prowadziła również zajęcia – treningi z wy­stąpień publicznych dla specjalistów z zakresu biznesu i polityki.

Wykładała w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (2001-2002), Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (2002-2005), Ate­neum – Szkole Wyższej (2007-2011), Pomorskiej Szkole Wyższej w Staro­gardzie Gdańskim (2011-2016). Ponadto prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej na studiach podyplomowych w ramach PRMP – Media relations w latach 2002-2010 oraz PR i marketing (Lider Przyszłości, edycja II i III) w latach 2012-2014, zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim na studiach pody­plomowych z zakresu reklamy i marketingu w latach 2009-2016 oraz socjo­terapii i pracy z grupą od 2016 r., a także zajęcia w Pomorskiej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki w latach 2014-2016.

Publikacje

Jest autorką kilku tysięcy publikacji: tekstów, własnych audycji radiowych i autorskich programów telewizyjnych; reportaży, wywiadów, recenzji (szcze­gólnie teatralnych), felietonów, komentarzy, filmów dokumentalnych o pisa­rzach i plastykach, audycji publicystycznych w radiu i telewizji.

Publikowała w prasie codziennej: „Głosie Wybrzeża”, „Rzeczpospolitej”, tygodnikach „Przegląd”, „Kultura”, „Kobieta i Życie”, a także w miesięcznikach „Pomerania”, „Autograf”, „Twój Styl”, dwumiesięczniku „Magazyn Pomorski”, rocznikach: „Rocznik Gdański” i „Rocznik Sopocki”.

Artykuły w opracowaniach zbiorowych i publikacje książkowe autorstwa Aliny Kietrys:

 • Szczęśliwy traf [w:] Radio gra… i mówi, red. A. Sobecka, Gdańsk 2005,

 • Jan Piepka – wrażliwość słowa [w:] Pro memoria Jan Piepka (1926-2001), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013,
 • Mówić tak, aby być słuchanym [w:] I tak można uczyć na uniwersytecie, red. T. Bauman, A. Jagiełło-Rusiłowski, Gdańsk 2014,
 • Niespokojni, Warszawa 2015 (opublikowane przez Wydawnictwo Na­ukowe PWN reportaże historyczno-biograficzne o Lechu Bądkowskim, Janie Karskim, Stefanie Kisielewskim, Marianie Kołodzieju, Jacku Kuro­niu, Kazimierzu Moczarskim),

 • Zapis pamięci niekompletny [w:] Pro memoria Stanisław Pestka (1929­2015), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2017.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda w konkursie na recenzję teatralną przyznawana przez Fundację im. Marii Bechczyc-Rudnickiej (1987),
 • Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za rok 1994 w dziedzinie publicystyki kulturalnej,
 • Nagroda Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1994),

 • Nagroda im. Aleksandra Majkowskiego za działalność na rzecz turystyki (1995),
 • Nagroda Prezydenta Gdańska za całokształt twórczości „Splendor Geda- nensis” (1996),
 • Nagroda Regionalna Rady Pomorza Nadwiślańskiego i Rady Okręgowej Dziedzictwa Kulturowego (1996),
 • Dyplom Tysiąclecia za pracę w zespole kultury Rady Programowej Komite­tu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska (1998),
 • Nagroda Kapituły „Serce za serce” przyznana przez Monar i Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej„Mrowisko” (1999),
 • Medal 50-lecia rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim za publicystykę (2001),
 • Nagroda Międzynarodowego Forum Mediów Polonijnych za działalność na rzecz środowisk Europy Środkowej (2002),
 • odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za cało­kształt działań dziennikarskich i społecznych (2005),
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (2010),

 • Tytuł „Kobieta Sukcesu” w województwie pomorskim za osiągnięcia zawo­dowe i aktywność społeczną (2014),
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za działalność organizacyjną i dydaktyczną (2014),
 • Nominacja do nagrody im. Bolesława Prusa w kategorii Nagroda Główna za całokształt dokonań dziennikarskich (2018),
 • liczne nagrody indywidualne za publikacje radiowe, telewizyjne i prasowe: za reportaże i teksty publicystyczne
 • (Z książki „Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki”, pod redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz.)

Leave a Reply