To wielki dizeń/ It’s a great day

Drodzy Przyjaciele!

To wielki dzień dla polskiej sekcji IATC. Rozpoczynamy Kongres w Warszawie, mieście, które kocha i rozumie teatr. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że poczujecie specyficzną teatralną atmosferę tego miasta, szczególnie intensywną w dniach legendarnych Warszawskich Spotkań Teatralnych.

Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali. Gorące słowa podziękowania kieruję w stronę Ministra Kultury, który wspierał nas od początku i którego hojności zawdzięczamy nasze spotkanie. Dziękuję władzom Warszawy, Instytutowi Teatralnemu, teatrom stolicy, zwłaszcza Teatrowi Ateneum. Osobne podziękowanie składam Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, który podzielił z Polską Sekcją IATC obowiązki gospodarza Kongresu. Dziękuję serdecznie przyjaciołom z IATC, w szczególności prezydentowi Yun Cheol Kimowi i sekretarzowi generalnemu Michelowi Vaisowi, którzy nie szczędzili czasu, aby służyć radą i pomocą.

Ufam, że Warszawski Kongres pozostanie w naszej pamięci jako niezapomniane spotkanie.

 

Tomasz Miłkowski

 

Warszawa, 27 marca 2012

 

Dear Friends!
It’s a great day for the Polish section of IATC. We begin the Congress in Warsaw, a city that loves and understands the theatre. Thank you, that you accepted our invitation. I hope you feel the specific theatrical atmosphere of the city, particularly intense on the legendary Warsaw Theatre Meetings.
Thank you to everyone who helped us. Warm words of thanks towards the Ministry of Culture, which helped us from the beginning, and whose generosity we owe to our meeting. I thank the authorities of Warsaw, the Theatre Institute, theaters of the capital, especially the Athenaeum Theatre. I offer thanks to the Warsaw Branch of the Polish Journalists Association, who shared with the Polish Section of the duties of the host IATC Congress. Thank you very much friends from IATC, in particular the president Yun Cheol Kim and Secretary-General Michel Vaďs who did not spare the time to support our efforts to provide advice and assistance.
I believe that the Warsaw Congress will remain in our memory as an unforgettable meeting.

Thomas Milkowski

Warsaw, March 27, 2012

Leave a Reply