Komitet Organizacyjny 26. Kongresu IATC/ AICT

 

26 Kongres Międzynardowego Stowarzyszenia Krytyków Tetralnych, Warszawa, 26-30 marca 2012

26th Congress of the International Association of Theatre Critics, Warsaw, 26-30 March 2012

26e Congrès de l`Association internationale des critiques de théâtre, Varsovie, 26-30 mars 2012

Komitet Organizacyjny/ Organizing Committee/ Le Comité Organisateur

 

Honorowy przewodniczący Kongresu/ Honorable Chairman of the Congress/ Président d’honneur du Comité d’Organisation

HENRYK BIENIEWSKI

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego/ Chairman of the Organizing Committee/ Président du Comité d’Organisation

TOMASZ MIŁKOWSKI

 

Dyrektor Generalny/ Director-General/ Directeur Général

JUSTYNA HOFMAN-WIŚNIEWSKA

Koordynator wydawnictw/ Publishing Coordinator/ Coordinateur des publications

BOŻENA FRANKOWSKA, ANNA LESZKOWSKA

Warsztaty młodych krytyków/ Young Critics Workshop/ Atelier des jeunes critiques

MONIKA WESOŁOWSKA

Spotkanie z polskimi twórcami/ Meeting with the Polish Artists/ Rencontre avec des artistes polonais

WALENTYNA MIKOŁAJCZYK-TRZCIŃSKA

Strona internetowa Kongresu, redakcja/ The official website of the Congress, Editor/ Site web du Congrès, rédacteur

MARZENA DOBOSZ

Tłumaczenia publikacji/ język angielski / Translation of the Publication/ English/ Traduction des publications, en anglais

ANNA KĘDZIOREK

język francuski/ French/ en français

MILENA IWAŃSKA, MARTA SZYDŁOWSKA

Oprawa graficzna Kongresu – artysta grafik/ Graphic design for the Congress – Graphic designer/ Conception graphique du Congrès – artiste graphiste

JANUSZ GOLIK

Wydawnictwo/ Publisher/ Edition

SKORPION

redaktor naczelny/ Chief Editor/ rédacteur en chef

STANISŁAW ZAWIŚLIŃSKI

Koordynator spraw organizacyjnych/ Organizing Coordinator/ Coordinateur de l’organisation

KATARZYNA MICHALIK-JAWORSKA

Dokumentacja Kongresu/ Documentation of the Congress/ Documentation du Congrès

EWA SOŚNICKA-WOJCIECHOWSKA, ZUZANNA TALAR-SULOWSKA

Projekt Teatr Jednego Aktora/ One-actor Play Project/ Projet du Théâtre d’un Acteur

WIESŁAW GERAS

Koordynator współpracy z SDRP Oddziałem Warszawskim/ Coordinator of Cooperation with the Warsaw Branch of Polish Journalists’ Association/ Coordinateur de collaboration avec SDRP, section de Varsovie

BARBARA JANISZEWSKA, JERZY JAKOBSCHE

Koordynator współpracy z Instytutem Teatralnym/ Coordinator of Cooperation with the Theatre Institute/ Coordinateur de collaboration avec l’Institut Théâtral

MAŁGORZATA BŁASIŃSKA

Sekretariat/ Secretariate/ Secrétariat (SDRP-Oddział Warszawski/ Warsaw Branch of Polish Journalists’ Association/ SDRP, section de Varsovie)

DANUTA KUCHCIŃSKA

Finanse/Finance/Finances

EWA JĘDRZEJCZAK

Zespół tłumaczy/ Translation Team/Traducteurs

DOROTA BOGUCKA – koordynacja/ Coordination/ coordination

MILENA IWAŃSKA, ANNA KĘDZIOREK, MARTA SZYDŁOWSKA, ZUZANNA TALAR-SULOWSKA, MAGDALENA TYRAŁA, BOŻENA WANACKA, MONIKA WESOŁOWSKA, ANGELIKA ZAPASNIK, NIKOLAY BULANOV, VICTOR KONONCHUK

Leave a Reply