Ogólnopolski konkurs na recezję teatralną

Fundacja im. Marii Bechczyc-Rudnickiej „Bliżej Sceny” ogłasza konkurs na recenzję teatralną w 2 kategoriach:
-młodzież  szkół średnich,
-od 20 do 27 lat.
Szczegóły w załączonym Regulaminie.

Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Teatralną

Fundacja im. Marii Bechczyc- Rudnickiej „Bliżej Sceny” ogłasza konkurs na recenzję teatralną w 2 kategoriach:
-młodzież  szkół średnich,
-od 20 do 27 lat.

Przedmiotem recenzji powinny być spektakle (różne formy teatralne) obejrzane w latach 2005/2006. Należy dostarczyć tekst zawierający do 3 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (ok. 2000 znaków na stronie), napisany czcionką 12. Prace konkursowe należy przygotować w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W nadesłanej korespondencji
(w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem jak recenzja) należy podać imię i nazwisko, wiek, adres i adres szkoły lub uczelni. Na kopertach należy zaznaczyć kategorię wiekową. Termin składania do 15 lutego 2006 r., decyduje data doręczenia. W konkursie mogą wziąć udział prace dotychczas nie publikowane. Wymogiem formalnym jest podanie informacji o miejscu i czasie obejrzenia spektaklu.

Nagrody:
1.-1000 zł.
2.-500 zł.
3.-300 zł.
– wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, w marcu 2006,  podczas uroczystości związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru.

Nieprzestrzeganie wymogów formalnych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie, decyzje Jury są niepodważalne. Prace należy nadsyłać na adres:

Fundacja „Bliżej Sceny” im. Marii Bechczyc-Rudnickiej
ul. Obrońców Pokoju 2
kod. 20-030 Lublin

Leave a Reply