Sprawozdanie z Kadencji Zarządu, 2005-2009

Sprawozdanie z kadencji Zarządu KKT, od stycznia 2005-stycznia 2009

Na posiedzeniu 3 lutego 2005 ukonstytuował się nowy Zarząd KKT wybrany na walnym zebraniu 10 stycznia, podczas którego funkcję prezesa powierzono Tomaszowi Miłkowskiemu. Na jego wniosek Zarząd jednogłośnie dokonał następującego podziału funkcji:

Wiceprzewodniczące:
Bożena Frankowska, kierownik działu publikacji
Jadwiga Jakubowska-Opalińska, kierownik działu edukacji
Sekretarz
Justyna Hofman – Wiśniewska
Skarbnik
Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska
Członkowie
Joanna Biegalska, delegatka ds Fundacji im. Bechczyc-Rudnickiej
Henryk Bieniewski, szef Kapituły Nagród Klubowych
Andrzej Lis.

Podczas minionej kadencji zarząd zbierał się systematycznie (24 posiedzenia), podejmując decyzje programowe i organizacyjne, związane z planowanymi działaniami Klubu, przyjęciem nowych członków, stażami i wyjazdami zagranicznymi, nagrodami klubowymi.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do KKT 9 nowych członków: Adę Romanowską, Annę Rogalę, Annę Brzozowską, Grzegorza Konata, Bronisława Tumiłowicza, Annę Boską, Barbarę Hirsz, Martę Figielską, Monikę Karbarczyk.

Odeszli na zawsze: Michał Misiorny.

    Działalność międzynarodowa

Po długiej przerwie polska sekcja stała się gospodarzem wydarzeń w skali międzynarodowej. Podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie (czerwiec 2005) zorganizowaliśmy wspólnie z Akademią Telewizyjna TVP seminarium międzynarodowe nt. „Teatr TV – wczoraj, dziś, jutro”, podczas którego referaty przedstawili:

Prof. Jerzy Limon (teoretyczne podstawy Teatru TV)

Prof. Andrzej Żurowski (Szekspir w Teatrze TV)

Wojciech Majcherek (przyszłość Teatru TV)

Dr Tomasz Miłkowski (mistrzowie Teatru TV)

Komunikaty wygłosili uczestniczący w sesji przedstawiciele sekcji AICT z Ukrainy, Rumunii, Litwy i Mołdowy. Sesji współprzewodniczyli dyrektor Jacek Snopkiewicz i Tomasz Miłkowski. Koszty sesji sfinansowała Akademia Telewizyjna.

Sekcja polska była także współorganizatorem międzynarodowego seminarium „W świecie monodramu. Reżyser-aktor-tekst w teatrze jednego aktora” podczas jubileuszowego 40 festiwalu teatru jednego aktora we Wrocławiu, podczas której kluczowe wystąpienia przedstawili prof. Andrzej Żurowski, dr Tomasz Miłkowski i prof. Stefan Mrowiński (Australia). W dyskusji udział wzięli goście z Ukrainy, Niemiec i Litwy (listopad 2006).

Staże dla młodych

W roku 2005 (wrzesień) w stażu dla młodych krytyków we Francji (Limognes) uczestniczyła Adrianna Romanowska, w roku następnym w stażu w Portugaliiwziął udział Radosław Paczocha. Ministerstwo Kultury pokryło koszty podróży. Na własny koszt w stażu w Nowym Sadzie (2007) uczestniczyła z rekomendacji Klubu Anna Stylińska.

Posiedzenia Komitetu Wykonawczego i Kongresy: przewodniczący KKT, Tomasz Miłkowski, dwukrotnie w minionej kadencji był wybierany członkiem Komitetu Wykonawczego AICT (Turyn 2005, Sofia 2008), uczestniczył w posiedzeniach KW w Umea (Szwecja, maj 2005) i Reus (Hiszpania, październik 2005) oraz spotkaniu podczas festiwalu Bałtycki Dom (Petersburg, październik 2005), posiedzeniu w Toronto (Kanada, październik 2008). Polskie delegacje z udziałem także przewodniczącego honorowego brały udział w kongresach w Turynie, Seulu, a w obradach w Sofii uczestniczyli także Jadwiga Jakubowska-Opalińska i Maciej Misiorny. Ministerstwo Kultury i Instytut Adama Mickiewicza pokrywało częściowo koszty podróży. Prezes Klubu uczestniczył w międzynarodowych sympozjach krytyków, gdzie wygłosił wykłady o współczesnym teatrze polskim (Tokio, III 2006) oraz o przemocy w teatrze (Sofia, IV 2008), inscenizacjach Becketta w Polsce (Petersburg, X 2007). Podczas sympozjum w Toronto szkic z dziejów polskiej krytyki przedstawił prof. Andrzej Żurowski.

Sekcja polska współorganizowała także panel poświęcony teatrowi jednego aktora w telewizji (listopad 2005) podczas 39. Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora, w którym wystąpili z ramienia Redakcji Teatru TV red. Ewa Milieu, a z ramienia KKT Tomasz Miłkowski. Dyrektorem festiwalu był red. Wiesław Geras

Przewodniczący honorowy, Andrzej Żurowski, uczestniczył przygotowaniach programowych festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku oraz uczestniczył w festiwalu Bałtycki Dom w Petersburgu.

Po ostatnim Kongresie IACT/AICT nowy prezydent Yun-Cheol zaproponował powołanie międzynarodowego internetowego pisma IACT – do Komitetu Redakcyjnego powołał wielu wybitnych krytyków i naukowców, w tym prezesa polskiej sekcji, Tomasza Miłkowskiego.

Działalność Klubowa

 

W minionej kadencji odbyło się 20 spotkań klubowych (w Klubie Lekarza, Salonie Kapeluszy Porthos, Księgarni Tarabuk, w Klubie ZASP, Teatrze Lalek we Wrocławiu), połączonych ze spotkaniami z wybitnymi twórcami teatru. Co roku przyznawane były tradycyjne Nagrody im. Boya za najwybitniejsze osiągnięcia w teatrze (w okresie sprawozdawczym nagrody otrzymali Maja Komorowska, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Augustynowicz i Jan Englert), im. Bogusławskiego za książkę teatralną (nagrody otrzymali Mirosław Kocur i Józef Kelera) i im. Stefana Treugutta za osiągnięcia w Teatrze TV (laureatami zostali Maciej Pieprzyca, Adam Woronowicz, Ewa Błaszczyk i Maciej Prus).

Wręczeniom nagród towarzyszyły uroczyste laudacje i rozmowy z laureatami (z Mają Komorowską rozmawiała Barbara Osterloff, ze Zbigniewem Zapasiewiczem Justyna Hofman, laudację Anny Augustynowicz wygłosił Tomasz Miłkowski, a Jana Englerta prof. Bożena Frankowska).

Nagrody przyznawali: im. Boya – Zarząd sekcji; im. Bogusławskiego jury złożone z laureatów poprzednich edycji (prof. Limon, prof. Żurowski) oraz prof. prof. Wojtyszki, Kiliana, Sokoła i szefa Klubu, który w ostatnich edycjach jury przewodniczył; im. Bogusławskiego jury pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego z udziałem Andrzeja Matula, Marka Radziwona i Zdzisława Pietrasika.

Z okazji 50-lecia KKT w Galerii van Golik odbył się wernisaż rzeźb Wiesława Janasza, upamiętniających osiągnięcia laureatów naszych nagród. Opublikowano również folder o działalności KKT.

W Klubie Lekarza (przy Al. Ujazdowskich), udostępnionym nam dzięki uprzejmości prof. dra hab.med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odbyły się spotkania m.in. z Mają Komorowską i Maciejem Pieprzycą.

W księgarni Tarabuk odbyły się m.in. spotkania: z indywidualnością polskiej sceny i ekranu Emilią Krakowską, pokaz próby stolikowej „Lekcji” Ionesco w wykonaniu Magdy i Jerzego Scheybalów, spotkanie integrujące świat lekarzy i świat teatru „Od literatury do medycyny: baron Munchausen i Zespół Munchausena” z udziałem Walentyny Trzcińskiej, Emilii Krakowskiej, Adama Woronowicza, prof. Wacława Droszcza.

Odbyły się także promocje książek Andrzeja Żurowskiego, Mirosława Kocura (z udziałem prof. Janusza Dealera i prof. Andrzeja Żurowskiego), Piotra Kotlarza i Walentyny Trzcińskiej.

Z okazji jubileuszu Henryka Bieniewskiego opublikowano broszurę – pierwszą z serii Alfabet Krytyków Teatralnych (w skrócie AKT). Zorganizowany został specjalny wieczór jubileuszowy w warszawskim Klubie Lekarza. W przygotowaniu kolejny tomik 10 sylwetek wybitnych krytyków.

Członek Zarządu Joanna Biegalska (Lublin) uczestniczyła aktywnie w reaktywowaniu działalności Fundacji im. Marii Bechczyc-Rudnickiej – weszła w skład nowego Zarządu Fundacji jako sekretarz.

Wiesław Geras jako dyrektor, Tomasz Miłkowski jako członek Rady Programowej uczestniczyli w przygotowaniach kolejnych festiwali teatrów jednego aktora, Andrzej Żurowski patronował festiwalowi monodramów szekspirowskich w Armenii.

Nasi członkowie brali udział w innych gremiach programowych, sądach konkursowych i radach artystycznych (m.in. Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Andrzej Lis, Andrzej Żurowski, Tomasz Miłkowski)

 

Sesje i seminaria krajowe

 

Wspólnie z Dolnośląskim Odziałem ZASP i prof. prof. Wiesławem Hejno i Januszem Deglerem (opieka merytoryczna) współorganizowaliśmy sesję we Wrocławiu „Teatr i krytyka – czy są sobie potrzebne?” (listopad 2005), którą prowadził jako moderator red. Andrzej Lis.

Referaty przedstawili:wprowadzenie prof. Eleonora Udalska z dziejów najnowszych krytyki teatralnej
prof. Janusz Degler „Czy warto spierać się o krytykę teatralną?”
dr Tomasz Miłkowski „Czy krytyk potrzebuje teatru?”
dr Leszek Pułka „Dlaczego teatr mnie znudził?”
red. Marek Dyżewski „Zmierzch bogów krytyki muzycznej”.

Sesję sfinansował Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Sekcja polska współorganizowała także panel poświęcony teatrowi jednego aktora w telewizji (listopad 2005) podczas 39. Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora, w którym wystąpili z ramienia Redakcji Teatru TV red. Ewa Milieu, a z ramienia KKT Tomasz Miłkowski. Sesję prowadził red. Wiesław Geras.

Podczas kolejnych festiwali członkowie sekcji brali aktywny udział w dyskusjach podczas seminariów.

W ramach festiwalu „Uroda Słowa” we współpracy agencją artystyczną z Krakowa przygotowaliśmy popularnonaukową Sesję Norwidowską na Kazimierzu (13 października 2006), podczas której referaty wygłosili: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Justyna Hofman-Wiśniewska i Tomasz Miłkowski.

Działalność wydawnicza

 

Polska sekcja prowadzi systematycznie witrynę internetową; www.aict.art.pl, w której ramach ukazało się w latach 2005-2008 szesnaście wydań kwartalnika „Yorick” (w którym publikowali m.in. Tomasz Miłkowski, Justyna Hofman – Wiśniewska, Bożena Frankowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Anna Boska, Joanna Biegalska, Anna Leszkowska, Agnieszka Pudlis, Ada Romanowska, Henryk Bieniewski, Kazimierz Braun, Janusz Degler, Witold Filler, Jerzy Jasielski, Klemens Krzyżagórski, Henryk Jurkowski, Jan Kurowicki, Pierre Mika, Maciej Misiorny, Andrzej Żurowski) pod redakcją Tomasza Miłkowskiego i Justyny Hofman-Wiśniewskiej. W grudniu 2008 liczba użytkowników witryny od momentu jej uruchomienia (maj 2004) przekroczyła pół miliona osób. W poszczególnych wydaniach publikowano także teksty kolegów z zagranicy (Korei, Anglii, Izraela, Kanady), teksty aktorów (m.in. Emilii Krakowskiej, Ewy Błaszczyk, Pawła Chomczyka), dziesiątki wywiadów (imponujący w tej mierze jest dorobek Justyny Hofman-Wiśniewskiej) obszerne sprawozdania z Kongresów, stażów zagranicznych, uroczystości wręczenia nagród, wspomnienia pośmiertne. Ważny okazał się cykl esejów poświęconych polskim krytykom – opublikowano już szkice o Marii Bechczyc-Rudnickiej, Janie Kotcie, Romanie Szydłowskim, Tadeuszu Burzyńskim, Krystynie Kotowicz, Jerzym Adamskim, Jadwidze Ślipińskiej. To pozwala optymistycznie myśleć o specjalnych wydaniach papierowych „Yoricka” – monografiach poświęconych polskiej krytyce. Warto też dodać, że w Yoricku ukazały się teksty dotyczące także innych profesji sztuki niż teatr, m.in. prof. Jana Kurowickiego wiersze i eseje, recenzje z wystaw plastycznych itp.

Ogółem w „Yoricku” opublikowano około 500 tekstów niemal 100 autorów.

W grudniu ub. roku uruchomiony został także Newsletter AICT, który ma ponad 200 prenumeratorów, stałych Czytelników strony internetowej polskiej sekcji. Newsletter spotkał się z żywym odzewem, potwierdzając rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj komunikacji w środowisku zainteresowanym krytyką teatralną.

Sprawy w toku

 

Wiele energii poświęcił Zarząd przygotowaniom do wrocławskiej sesji projektowanej na kwiecień tego roku podczas uroczystości Europejskiej Premii Teatralnej. Z myślą o tym wydarzeniu Zarząd ustanowił nową nagrodę – im. Heleny Modrzejewskiej za wybitne osiągnięcia aktorek (w kraju i za granicą) – pierwsza jej edycja zbiegnie się z uroczystościami we Wrocławiu. W uroczystościach i sesji weźmie udział szeroka reprezentacja Klubu.

Przygotowano także warunki wyjściowe – w ścisłej współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Biurem Kultury m. st. Warszawy do przeprowadzenia w roku 2010, podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych, seminarium dla młodych krytyków.

Wszczęto przygotowania do zwołania Kongresu Krytyki Teatralnej w roku 2012 w Warszawie. W ramach przygotowań do Kongresu Zarząd proponuje organizację kilku

Forów Krytyki Teatralnej (m.in. poświęconego etyce zawodowej), wspólnie z różnymi środowiskami recenzentów, skupionych wokół ZASP, Instytutu Teatralnego, ITI, TKT i nie związanych z żadnymi ośrodkami.

 

Tomasz Miłkowski, 19 stycznia 2009

 

 

 

Leave a Reply