Kongres w Bukareszcie

Sprawozdanie z udziału polskiej delegacji w XXI Kongresie AICT,
Bukareszt, 1-6 listopada 2003 W XXI Kongresie IACT  uczestniczyła polska delegacja w składzie: Tomasz Miłkowski, przewodniczący polskiej sekcji, Andrzej Żurowski, honorowy przewodniczący polskiej sekcji.

Polska delegacja znalazła się wśród 21 delegacji sekcji "w dobrym stanie", to jest takich, które w terminie opłaciły składki i prowadza działalność statutową. Oprócz wym. Sekcji (m.in. z USA, Francji, Rumuni, Rosji, Anglii, Hong Kongu, Bułgarii, Korei Płd., Hiszpanii, Portugalii, Szwecji) w Kongresie uczestniczyła grupa członków indywidualnych oraz obserwatorów i przedstawicieli innych stowarzyszeń twórczych.
Zgromadzenie Generalne IACT poprzedziły seminaria poświęcone dramatowi i teatrowi w Rumunii (uczestnicy Kongresu obejrzeli kilka czołowych produkcji), a także panel o roli teatru we współczesnym świecie („Teatr jako siła przemian w polityce, kulturze, gospodarce i życiu jednostek").
Zgromadzenie otworzył ustępujący przewodniczący, Ian Herbert. Uczestnicy uczcili minutą ciszy zmarłą po ciężkiej chorobie wieloletnią reprezentantkę Rosji w Komitecie Wyk., Tatianę Proskurnikową.
W specjalnej uchwale Zgromadzenie jednogłośnie wybrało na honorowego v-przewodniczącego IACT Andrzeja Żurowskiego, który przez kilka kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i wniósł wielki wkład w pracę Stowarzyszenia.
Ustępujący prezes Ian Herbert złożył sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego w ostatniej kadencji oraz informację o swoich osobistych działaniach na polu zacieśniania międzynarodowych więzi, a także współpracy z innymi organizacjami, m.in. nawiązano aktywną współpracę z Fipresci i ITI. Prezes Herbert wysoko ocenił festiwal teatralny w Rzeszowie, w którym uczestniczył, a także kolokwia teatralne w Nowym Sadzie i międzynarodowy festiwal teatralny w Hawanie oraz kolokwium o teatrze i filmie postmodernistycznym w Sofii. Herbert wyraził nadzieję na zacieśnianie współdziałania z przedstawicielami innych dziedzin sztuki – dobrą okazję ku temu może stanowić 50 rocznica powołania IACT, która przypada w roku 2006.
Kongres przyjął bez poprawek sprawozdanie z poprzedniego Zgromadzenia w Montrealu, a także  sprawozdania sekretarza gen. Michela Vais (Kanada) i skarbnika, Iréne Sadowski (Francja), wyrażając im podziękowanie za wzorową pracę. Ze sprawozdań wynika, że IACT skupia obecnie ponad 2000 członków z 39 sekcji krajowych, z tym że 7 z nich znajduje się w „złym stanie". Największa sekcja w USA skupia ok. 300 członków, najmniejsza w Islandii – 5. Złożono także raport o stażach dla młodych krytyków, którymi zajmowała się Maria Seredio (Portugalia), a następnie Margareta Soerensen (Szwecja). W stażach tych brali udział polscy krytycy (w Rosji, Portugalii i Szwecji).
W dyskusji zgłaszano propozycje nt. przedsięwzięć w następnej kadencji (przedstawiciel Korei zadeklarował chęć przygotowania uroczystego Zgromadzenia w Korei z okazji 50-lecia stowarzyszenia w roku 2006). Propozycje zwołania w ich kraju statutowego Kongresu zgłosiły delegacje Bułgarii i Hiszpanii. Zgłoszono także ofertę kilku warsztatów dla młodych oraz kilku seminariów tematycznych, m.in. przyjęto propozycję polską, aby zorganizować w roku 2005 seminarium poświęcone teatrowi telewizji podczas dorocznego festiwalu teatru telewizji i radia w Sopocie (Dwa teatry). W kalendarzu imprez wspomaganych przez IACT pozostał festiwal szekspirowski w Gdańsku, którego konsultantem programowym jest Andrzej Żurowski. Zgłoszono także propozycję zwołania posiedzeń Komitetu Wykonawczego podczas ważnych wydarzeń kulturalnych – najbliższe z nich zaplanowana na Moskwę, podczas festiwalu Golden Mask.
Po przyjęciu niewielkich zmian w statucie (m.in. zmniejszających liczbę osób -  w kraju o liczbie ludności nie przekraczającej 1 mln – która uprawnia do powołania krajowej sekcji do 5) przeprowadzono wybory  władz AICT na następną kadencję: przewodniczącym i sekretarzem generalnym wybrano ponownie przez aklamację Iana Herberta i Michela Vais. W skład Komitetu Wykonawczego weszli po tajnych wyborach przedstawiciele Bułgarii, Kanady (Quebeck), Francji, Korei, Polski (Tomasz Miłkowski), Portugalii, Rosji, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i USA. Przedstawiciel Polski po przerwie trwającej jedną kadencję powrócił więc do Komitetu Wykonawczego, w którym od początku zasiadali reprezentanci polskiej sekcji. Udział polskiej delegacji można uznać za satysfakcjonujący (wybór do Komitetu Wykonawczego, wybór Andrzeja Żurowskiego na honorowego przewodniczącego, przyjęcie propozycji programowych). W dyskusjach kuluarowych, a także podczas rozmów indywidualnych spotykaliśmy się z życzliwością i dobrą opinią o polskim teatrze. Istnieją dobre podstawy, jeśli zaistnieją takie warunki (w tym finansowe), do zorganizowania w Polsce posiedzenia Komitetu Wykonawczego, aby jeszcze lepiej przybliżyć krytykom zagranicznym dokonania polskiego teatru.

Leave a Reply