dramat

(gr. drama(gr. drama = czynność, akcja), nazwa używana w I połowie... More), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmujący dzieła przeznaczone do realizacji teatralnej, o charakterze fabularnym, w których dominującą formą wypowiedzi jest dialog(gr. dialogos = rozmowa), 1. podstawowa forma wypowiedzi w d... More, zwykle bez udziału narratora. Dramat(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... More może być rozpatrywany jako utwór literacki oraz jako ważny element sztuki teatru (por.: partytura realizacji scenicznej). W tekście d. wyodrębnia się tekst główny (dialogi i monologi postaci) oraz tekst poboczny (por.: didaskalia(gr.), inaczej: tekst poboczny dramatu. Warstwa tekstu drama... More), zawierający uwagi sceniczne. Spoiwem wewnętrznym jest na ogół akcja(łac. actio = działanie) ciąg zdarzeń w utworze dramatyc... More, która ogniskuje się z reguły wokół jakiegoś konfliktu. Postacie dramatu(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmuj... More, bohaterowie główni, poboczni i epizodyczni, charakteryzowani są przede wszystkim pośrednio – świadczą o nich słowa i czyny ujawniane w toku akcji.